RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl, telefonicznie: (91) 424 32 00 lub osobiście w jego siedzibie.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6, ust. 1, lit. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody, w zakresie i dla celów określonych w oświadczeniu zgody.
  2. art. 6 ust. 1, lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku
   z powszechnie obowiązującym prawem, m.in.: w celu realizacji usług edukacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).
  4. art. 6, ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uczelni oraz mienia (monitoring wizyjny) oraz w sytuacji dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, o których mowa w ust. 3c jest wymogiem niezbędnym i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji wniosku (żądania). Natomiast podanie danych osobowych w celach, o których mowa w oświadczeniu zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).